Den Sociale Døgnvagt

Den Sociale Døgnvagts mission er at skabe sikkerhed for, at borgerens sociale problemer mindskes og at skabe mulighed for positiv udvikling.

Den Sociale Døgnvagt er Københavns sociale skadestue, der på tværs af bydele tager sig af akutte sociale problemer blandt udsatte borgere, samt opfanger og videreformidler problemstillinger vedrørende borgernes akutte sociale behov. Den Sociale Døgnvagt er også en projektorganisation, der samarbejder på tværs i Socialforvaltningen og med kommuner med at udvikle projekter, der gavner udsatte borgere.

Den Sociale Døgnvagts kendetegn er, at der er åbent hele døgnet rundt, og alle kan henvende sig – personligt, på telefon eller e-mail. Myndighedscentre og andre af kommunens institutioner, politi, frivillige organisationer og almindelige borgere kan benytte os. Vi tager efter anmodning på omsorgs– og kontrolbesøg hos børnefamilier, enlige psykisk syge borgere, og vi har blandt andet kompetence til at anbringe børn og unge i forbindelse med familiekonflikter eller andet.

Den Sociale Døgnvagt repræsenterer de sociale myndigheder ved politiafhøringer, fremstillinger i dommervagten mv. af unge under 18 år. Vi har en storby forpligtelse – og kan efter konkret vurdering hjælpe borgere med at komme hjem, inden – og udenlands, som står i en akut trangsituation. Den Sociale Døgnvagt varetager Socialforvaltningens kriseberedskab i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og hjælper med midlertidig, indkvartering og omsorg til husvilde i forbindelse med brand og andre katastrofer. Vi yder rådgivning til borgere, der har det dårligt, og henviser til andre hjælpeforanstaltninger.

Den Sociale Døgnvagts målgruppe er børn og unge under 18 år og familier og voksne i Københavns Kommune, som har akut behov for: 

  •  Rådgivning og vejledning om personlige, sociale og familiemæssige forhold.
  •  Personlig støtte og vejledning om muligheder og øvrige tilbud i Københavns Kommune. 
  •  Henvisning til andre myndigheder, institutioner og frivillige tilbud.
  •  Krisecenterplaceringer.
  •  Den Sociale Døgnvagt tilbyder børn og unge anonym rådgivning samt konflikthåndtering og mægling.
  •  Der ydes ikke økonomisk hjælp i Den Sociale Døgnvagt, hverken til børn og unge under 18 år eller voksne.
  •  Den Sociale Døgnvagt samarbejder med Etnisk Konsulentteam i sager, der omhandler social kontrol, æresrelaterede konflikt m.m.
  •  Retsrepræsentation og Ungesamråd.
  •  Den Sociale Døgnvagt repræsenterer Københavns Kommune, når børn og unge under 18 år afhøres hos politi og retsvæsen. Ungesamrådet er en del af Den Sociale Døgnvagts indsats i forhold til kriminelle unge i Københavns Kommune.

Ungesamråd
Ungesamrådets sekretariat er beliggende på Den Sociale Døgnvagt og har sekretariatsfunktion for København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.
Ungesamrådet i Københavns Politikreds er et tværsektorielt samarbejde mellem de sociale myndigheder, kriminalforsorgen og anklagemyndighed. Samrådets opgave er at sikre en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet, og som fremstilles i grundlovsforhør. Formålet er at sikre et bedre samarbejde mellem samrådets parter og på den måde medvirke til, at den unge modtager den bedst mulige foranstaltning i forbindelse med afsoning af en dom eller i en eventuel varetægtsfængslingsperiode. Med den bedst mulige foranstaltning forstås en helhedsorienteret indsats, der tager højde for særlige behov hos den unge og sigter mod at forebygge yderligere kriminalitet, samtidig med at sanktionen står mål med den form for kriminalitet, som den unge har begået.

Retsrepræsentation
Den Sociale Døgnvagt deltager ved alle dommervagtsfremstillinger og fristforlængelser. I særlige tilfælde kan den unges sagsbehandler deltage i dommervagtsfremstillingen eller ved fristforlængelsen, hvis sagsbehandleren ønsker dette. Der udfærdiges en grundig underretning til den unges sagsbehandler, hvor den unges og familiens situation beskrives, og den unges og familiens egne holdninger til, hvordan den unge bedst hjælpes til ikke at komme ud i yderligere kriminalitet.

Den Sociale Døgnvagt har mulighed for at være fleksible i forhold til både tid og sted for en samtale med både den unge og forældrene, hvilket kan have betydning for dem, der ønsker en hurtig samtale med de sociale myndigheder omkring de unges situation før eller efter én afhøring.

Den unge kan tilbydes rådgivende samtaler, og der følges op i familien og ydes rådgivning i forhold til, hvordan de bedst støtter den unge væk fra den kriminelle adfærd og hen imod uddannelse/arbejde og sunde fritidsinteresser.

Børnehus Hovedstaden
I akutte sagsforløb uden for Børnehus Hovedstads åbningstid, hvor der er behov for råd og vejledning i forhold til at koordinere en akut overgrebssag, er det Den Sociale Døgnvagt i Københavns Kommunes Socialforvaltning, der repræsenterer Børnehus Hovedstad.

Det er handlekommunes myndighedssagsbehandler, som har den fulde myndighedsafgørelse i forhold til evt. foranstaltninger og generel planlægning og udførelse af opgaver i den akutte sag.

På Den Sociale Døgnvagt arbejder:
Socialrådgivere, socialpædagoger, akademikere, HK’ere og lægekonsulent. Medarbejdere og ledelse arbejder tillidsbaseret.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner:
Døgnvagten samarbejder med uddannelsesinstitutioner og optager løbende praktikanter fra relevante videregående uddannelser.

Hvis du vil vide mere om Den Sociale Døgnvagt og vores arbejde:
Du kan læse mere om Den Sociale Døgnvagt på vores hjemmeside.

Leder: Karina Rohr Sørensen

Souchef: Maria Kumari Lauridsen

Kontakt